ഓ എന്റെ ഈശോയേ

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Fatima Prayer (Oh, My Jesus)

ഓ എന്റെ ഈശോയേ

ഓ എന്റെ ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍

ക്ഷമിക്കേണമേ. നരകാഗ്നിയില്‍നിന്ന് ഞങ്ങളെ

രക്ഷിക്കേണമേ. എല്ലാത്മാക്കളെയും,

പ്രത്യേകിച്ച്, അങ്ങേ കരുണ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍

ആവശ്യം ഉള്ളവരെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക്

ആനയിക്കേണമേ.

%d bloggers like this: